หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
ติดต่อเรา
หน้าแรก
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับอำเภอ
   
นายโชคชัย เทพประสิทธิ์
เกษตรอำเภอสามชุก
ข้อมูลอำเภอ
“วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายกฤษฎา ชื่นสมจิตต์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก ร่วมทีมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 บ้านหนองเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมนำเสนอเมนูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 ราย
Linkภายในกรมฯ
ข้อมูลพืช
องค์กรสถาบัน
องค์ความรู้
คู่มือประชาชน
จัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ
Linkสำนักงานการเกษตร อำเภอ
Linkภายในสำนักงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี
คู่มือประชาชน
       
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
แผนพัฒนาอำเภอ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายกฤษฎา ชื่นสมจิตต์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก ร่วมทีมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 บ้านสระยายชี ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนพร้อมนำเสนอเมนูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 70 ราย
สำนักงานเกษตรอำเภอ ดอนเจดีย์
ทะเบียนเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอ บางปลาม้า
วิสาหกิจชุมชน
สำนักงานเกษตรอำเภอ สองพี่น้อง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ อู่ทอง
ศูนย์เรียนรู้(ศพก.)
สำนักงานเกษตรอำเภอ ด่านช้าง
อาสาสมัครเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอ ศรีประจันต์
เกร็ดความรู้
สำนักงานเกษตรอำเภอ เดิมบางนางบวช
การปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองหญ้าไซ
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
       
การทำน้ำหมักหอยเชอรี่
14 มีนาคม 2561 นายสรรค์ชัย สมแก้ว ได้ไปติดตามตรวจแปลงปลูกพืชหลากหลาย ม.2 ต.หนองผักนาก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 19 ราย  
ปุ๋ยอีนทรีย์ชีวภาพเฮอร์โมนนม
 
การใช้น้ำหมักชีวภาพ ลดปริมาณข้าวอืด
 
 

     
       
       
       
       
         
         
         
         
           
         
       
       
       
       
           
         
       
       
       
       

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
่หมู่ 2 ต.สามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดเมืองสุพรรณบุรี
อีเมล์ : samchuk@doae.go.th โทรศัพท์.035-571277
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์