หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
ติดต่อเรา
หน้าแรก
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับอำเภอ
   
นายโชคชัย เทพประสิทธิ์
เกษตรอำเภอสามชุก
ข้อมูลอำเภอ

“วันที่ 25 เมษายน 2561 นายโชคชัย เทพประสิทธิ์ เกษตรอำเภอสามชุก พร้อมด้วยนายสรรค์ชัย สมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ คุณภัคกัญญา โสมภีร์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมคณะฯ ติดตามประเมินการประกวดเกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสมของ นายวิชัย แสงเพ็ชร ณ บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 4 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Linkภายในกรมฯ
ข้อมูลพืช
องค์กรสถาบัน
องค์ความรู้
คู่มือประชาชน
จัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ
Linkสำนักงานการเกษตร อำเภอ
Linkภายในสำนักงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี
คู่มือประชาชน
       
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
แผนพัฒนาอำเภอ
วันที่ 24 เมษา 2561 นายกฤษฎา ชื่นสมจิตต์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก ร่วมทีมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 เวทีสร้างการรับรู้ปรับความคิด เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองสะเดา หมู่ 4 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอ ดอนเจดีย์
ทะเบียนเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอ บางปลาม้า
วิสาหกิจชุมชน
สำนักงานเกษตรอำเภอ สองพี่น้อง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ อู่ทอง
ศูนย์เรียนรู้(ศพก.)
สำนักงานเกษตรอำเภอ ด่านช้าง
อาสาสมัครเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอ ศรีประจันต์
เกร็ดความรู้
สำนักงานเกษตรอำเภอ เดิมบางนางบวช
การปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองหญ้าไซ
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
       
การทำน้ำหมักหอยเชอรี่
วันที่ 19 เมษายน 2561 นายปิยะ บุญเรืองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก จัดกระบวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในประเด็นการเตรียมความพร้อมการผลิตข้าวนาปี 61 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าว การใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในนาข้าวและการบริหหารจัดการตลาด/การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ข้าวเหนียวสหกรณ์การเกษตรสามชุก เข้าร่วมฯ จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์ปฎิบัติการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
ปุ๋ยอีนทรีย์ชีวภาพเฮอร์โมนนม
 
การใช้น้ำหมักชีวภาพ ลดปริมาณข้าวดีด
 
 

     
       
       
       
       
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทนให้แก่เกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิวส์เพื่อจัดอบรมและจัดการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2560 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561      
         
           
         
       
       
       
       
           
         
       
       
       
       

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
่หมู่ 2 ต.สามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดเมืองสุพรรณบุรี
อีเมล์ : samchuk@doae.go.th โทรศัพท์.035-571277
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์