หน้าหลัก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
ติดต่อเรา
หน้าแรก
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บุคลากร
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับอำเภอ
   
นายโชคชัย เทพประสิทธิ์
เกษตรอำเภอสามชุก
ข้อมูลอำเภอ

“วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายปิยะ บุญเรืองรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 คน

Linkภายในกรมฯ
ข้อมูลข้าว
ข้อมูลอ้อย
องค์ความรู้
คู่มือประชาชน
ข้อมูลพื้นฐาน
Linkสำนักงานการเกษตร อำเภอ
Linkภายในสำนักงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด สุพรรณบุรี
คู่มือประชาชน
       
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
แผนพัฒนาอำเภอ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสรรค์ชัย สมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ อาคารเอนกประสงค์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน
สำนักงานเกษตรอำเภอ ดอนเจดีย์
ทะเบียนเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอ บางปลาม้า
วิสาหกิจชุมชน
สำนักงานเกษตรอำเภอ สองพี่น้อง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ อู่ทอง
ศูนย์เรียนรู้(ศพก.)
สำนักงานเกษตรอำเภอ ด่านช้าง
อาสาสมัครเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอ ศรีประจันต์
องค์ความรู้ KM
สำนักงานเกษตรอำเภอ เดิมบางนางบวช
การปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน
สำนักงานเกษตรอำเภอ หนองหญ้าไซ
การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
       
การทำน้ำหมักหอยเชอรี่

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายโชคชัย เทพประสิทธิ์์ เกษตรอำเภอสามชุก ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี เวทีสร้างการรับรู้ปรับความคิด นายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 
ปุ๋ยอีนทรีย์ชีวภาพเฮอร์โมนนม
 
การใช้น้ำหมักชีวภาพ ลดปริมาณข้าวดีด
 
 

     
       
       
       
       
  ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ็กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561      
         
           
         
       
       
       
       
           
         
       
       
       
       

สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
่หมู่ 2 ต.สามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดเมืองสุพรรณบุรี
อีเมล์ : samchuk@doae.go.th โทรศัพท์.035-571277
สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์